ИНФОРМАЦИЯЛЫК-МЕТОДИКАЛЫК БӨЛҮМ

ИНФОРМАЦИЯЛЫК-МЕТОДИКАЛЫК БӨЛҮМ

Окуу процессин методикалык жактан камсыздоо эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана өнүктүрүү, билим берүү процессинин информатизациялоо чөйрөсүндө бирдиктүү техникалык саясат жүргүзүү максатында 2013 –жылы академияда информациялык-методикалык бөлүм түзүлгөн.

ИМБ академиядагы информациялык жана инновациялык ыкмаларды колдоо, электрондук окуу китептерди даярдоо технологиясы, түйүндүк информациялык ресурстар аркылуу студенттердин өз алдынча иштерине жардамдашуу, колдонмолорду иштеп чыгуу маселелери менен алектенет.

Бүгүнкү  күнү ИМБ электрондук/дистанттык окутуунун өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бөлөт.

Бөлүм окуу-методикалык документтерди жана колдонмолорду басып чыгаруунун көзөмөлдөйт.